www.plastmen.cz Zpt na hlavn stranu

Fasády - zateplování

Výhody a principy dodatečného zateplování fasád pomocí difúzně otevřených systémů, označovaných většinou také jako odvětrávané nebo provětrávané fasády, jsou již v řadách odborné veřejnosti dostatečně známy. Tyto systémy však byly u nás v minulosti většinou navrhovány jako součásti architektonicky náročných celků a jako svrchní pohledovou vrstvu využívaly poměrně drahé materiály jako kámen nebo keramiku. Právě proto stále zůstávají u široké veřejnosti spojovány s větší finanční náročností při realizaci.


Plastmen - Fasády - zateplování

Často evokují pocit, že se jedná o jakési "nadstandardní" řešení. V dnešní době se však i na českém trhu začínají prosazovat cenově dostupná řešení, která je možno aplikovat i v běžných podmínkách, zejména pak na drobných stavbách pro bydlení. Právě u těchto staveb, především u rekonstrukcí, dochází nejčastěji k nevhodné aplikaci nedifúzních kontaktních systémů, využívajících jako tepelného izolantu polystyrénových desek. Tím se snižuje odvod vlhkosti difúzí přes obvodové stěny a dochází k nepříznivému ovlivnění klimatu uvnitř budovy. V konečném důsledku může mít nevhodné použití nedifúzního zateplovacího systému za následek závažné poruchy stavebních konstrukcí. Proto by posouzení stavebně-technického stavu budovy a následné volbě vhodného zateplovacího systému pro dané podmínky, měl každý stavebník věnovat náležitou pozornost. V opačném případě se investice do zateplení, která měla přinést úspory, může ukázat jako neúčelná a kontraproduktivní.


Plastmen - Fasády - zateplování Plastmen - Fasády - zateplování Plastmen - Fasády - zateplování Plastmen - Fasády - zateplování

Mezi výrobky, které zpřístupňují použití difúzně otevřených zateplovacích systémů široké veřejnosti a umožňují jejich masovější využití, patří plošné obkladové panely DecoStone a DecoBrick, které na náš trh dodává společnost Mc Trading, s. r. o.

Panely DecoStone imitují vzhled přírodního kamenného obkladu, DecoBrick zase nabízí elegantní vzhled lícového cihlového zdiva. Oba panely se vyrábějí v několika barevných provedeních. Se systémem příslušenství nabízí kompletní řešení, ať už se jedná o obložení vlhkého soklového zdiva nebo odvětrávané zateplení celých fasád budov. Jsou ideálním řešením zejména pak pro fasády rodinných domů ve venkovské zástavbě, ale najdou uplatnění i na drobných stavbách občanské vybavenosti nebo hospodářských objektech.


Plastmen - Fasády - zateplování Plastmen - Fasády - zateplování Plastmen - Fasády - zateplování

Konstrukčně se jedná o lehké obkladové panely na bázi polypropylenu, vyráběné vstřikováním do formy a následně povrchově upravené vícevrstvým barevným nástřikem. Skladebné rozměry jednoho dílce jsou 44 x 100 cm, s hmotností pouhých 2,7 kg. Přesto jsou dílce prostorově velmi tuhé a dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo proražení. Jednotlivé dílce se při montáži do sebe navzájem zasunují systémem důmyslných zámků, takže vytváří kompaktní plochu bez nutnosti další úpravy stavebních spár a dilatací. Díky velmi nízké plošné hmotnosti nevyžaduje použití tohoto obkladu speciální nosný systém. Ve většině případů se na zateplovaném objektu vytvoří vodorovný nosný rošt z chemicky ošetřených dřevěných hranolků, mezi které se vkládá tepelná izolace z minerální vlny, určená pro provětrávané fasády, která zajišťuje bezproblémovou difúzi vodních par. Na tyto hranolky se pak montují svislé kontralatě, které svou tloušťkou vytvoří mezi vlastním obkladem a tepelnou izolací dostatečnou provětrávanou mezeru a zároveň fixují tepelně izolační desky proti pohybu. Tyto latě pak také přímo slouží jako podklad pro ukotvení obkladových panelů DecoBrick nebo DecoStone. Kromě vlastních obkladových panelů celý systém ještě doplňují samostatné prvky pro vytvoření vnějších a vnitřních rohů, profil pro založení první řady obkladů a univerzální ukončovací "U" profil. Díky tomu je možné čistě a spolehlivě vyřešit většinu stavebně- technických detailů fasády.


Plastmen - Fasády - zateplování

Jak už bylo v úvodu řečeno, použití difúzně otevřených provětrávaných fasádních systémů má obecně řadu již dostatečně známých stavebně-fyzikálních výhod. Odvětrávaný zateplovaní systém s využitím obkladů DecoBrick nebo DecoStone má pak řadu dalších předností a specifik.

Při použití provětrávaného fasádního systému s využitím obkladových panelů DecoBrick nebo DecoStone může dům tzv. dýchat. V obytných místnostech se tak udržuje přirozené klima. Obkladové panely nejsou přímo položeny na venkovní stěnu fasády, ale jsou odděleny vzduchovou mezerou a tepelnou izolací. Mezi obkladem a izolační hmotou je vytvořena kontinuální vzduchová cirkulace. Vlhkost je tím účinně odváděna a vlhké zdivo se trvale vysušuje. Proto je taková fasáda vhodná jak pro novostavby, tak pro sanaci starých a vlhkých budov. Přitom jsou však fasády z obkladových panelů DecoBrick nebo DecoStone odolné i proti vlhkosti z vnějších vlivů. Panely jsou nenasákavé a zcela vodovzdorné, vytváří kompaktní plochu beze spár. Nedochází tak k pronikání vody do fasády například při šikmém dešti nebo od tajícího sněhu nahrnutého na fasádu.

Nezanedbatelný je i fakt, že fasádou s použitím obkladových panelů DecoBrick nebo DecoStone lze utlumit venkovní hluk až o 10 dB. To subjektivně může znamenat až o 50 % více ticha uvnitř místnosti. Využívá se zde výhodné kombinace tvrdého materiálu (předsazených obkladových panelů) s měkkým materiálem (tepelnou izolací), což je z hlediska akustiky a tlumení hladiny hluku optimální řešení.

Na rozdíl od kontaktních systémů mají panely DecoBrick nebo DecoStone možnost neustálé pružné dilatace v ploše fasády. Díky tomu, že dilatuje každý panel samostatně, není potřeba vytvářet v ploše žádné další dilatační spáry. Důležité pak je, že vlastní obklad vytváří konstrukčně samostatný celek, oddělený od nosné konstrukce budovy. Do fasády se tak přímo nepřenáší mechanické vlivy z nosného zdiva. Nevytváří se tak trhliny a praskliny charakteristické pro klasické omítky, vznikající například při statických poruchách staveb. Stejně tak je chráněna i vlastní nosná konstrukce budovy, především pak proti tepelným změnám, které se díky oddělené konstrukci do ní z povrchu fasády nepřenášejí.

Obklady DecoBrick a DecoStone jsou dlouhodobě odolné vůči povětrnostním a klimatickým vlivům a bez zvláštních nároků na údržbu. Po dobu životnosti obkladu navíc není potřeba počítat s dodatečnými investicemi například do dalších nátěrů fasády. Nutné čistění se provádí pomocí vody, u silného znečištění s přidáním běžného domácího čistícího prostředku. Na větší plochy lze použít tlakový čistič. Tato skutečnost dojde ocenění například v blízkosti dopravně exponovaných míst u komunikací.

Montáž fasádního systému s použitím panelů DecoBrick nebo DecoStone je jednoduchá a rychlá. Práce je možné provádět bez speciálních nástrojů, při použití běžné montážní techniky, bez nadměrného hluku a při minimální zátěži životního prostředí. Optimální velikost panelů a jejich nízká hmotnost umožňují snadnou manipulaci a rychlý postup montážních prací. V neposlední řadě je pak důležitý fakt, že díky absenci mokrých procesů je možné fasádu s ohledem na použité materiály montovat i při nízkých teplotách.

 
Firma | Galerie | Kontakt | Zateplovn fasd - Stavebn prce - Mont sdrokarton | Dvee a zrubn
tel.: 777 135 315, e-mail: plastmen@seznam.cz | 2013 © Stillus.cz | REKLAMA | GRAFIKA | WEB